– สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
– บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
– สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด/หนังสือรับรองเงินเดือน