– สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
– สำเนาใบขับขี่สาธารณะหรือใบขับขี่ประเภท 2 4 ชุด
เอกสารประกอบอื่นๆ ( ถ้ามี )
– บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
– สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน