ค่านิยมองค์กร (Core Values)

ค่านิยมองค์กร (Core Values) เป็นหลักการดำเนินการของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งพนักงานภายในองค์กรยึดถือและปฏิบัติในการทำงาน นั่นคือ หลักการทำงานแบบ "MITSIB" ซึ่งมีความหมายดังต่อต่อไปนี้

ค่านิยมองค์กร